Chọn tập tin để chia sẻ ngay bây giờ ^^!0 files selected;


  • Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ định dạng epub
  • Có thể upload nhiều file cùng lúc