An Introduction to Programming in Go – VI – Giới thiệu về lập trình bằng ngôn ngữ lập trình Go

img

Installers

Tác giả không còn hỗ trợ installer nữa. Các cài đặt các bạn có thể xem online tại đây Machine Setup.

The Book

An Introduction to Programming in Go.
Copyright © 2012 by Caleb Doxsey
ISBN: 978-1478355823

Quyển sách này không còn bán nữa, nhưng nó vẫn còn có thể đọc bản online miễn phí hoặc đọc bản PDF.

Một bản cập nhật khác của quyển sách này đang có bán tại O’Reilly

Mọi thắc mắc, bình luận, đính chính và mối quan tâm các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới [tác giả] Caleb Doxsey

Mục lục

 1. Bắt đầu
  • Files và Folders
  • Terminal
  • Text Editors
  • Go Tools
 2. Chương trình đầu tiên
  • Cách đọc một chương trình Go
 1. Kiểu dữ liệu
  • Numbers
  • Strings
  • Booleans
 2. Variables
  • Cách đặt tên biến
  • Tầm vực biến – Scope
  • Constants
  • Khai báo biến
  • Chương trình ví dụ
 3. Cấu trúc điều khiển
  • For
  • If
  • Switch
 4. Arrays, Slices và Maps
  • Arrays
  • Slices
  • Maps
 5. Functions
  • Hàm thứ 2 của bạn
  • Return nhiều giá trị
  • Variadic Functions
  • Closure
  • Recursion
  • Defer, Panic & Recover
 6. Con trỏ Pointers
  • Operators * và &
  • new
 7. Structs và Interfaces
  • Structs
  • Methods
  • Interfaces
 8. Xử lí đồng thời Concurrency
  • Goroutines
  • Channels
 9. Packages
  • Tạo Packages
  • Tài liệu
 10. Testing
 11. The Core Packages
  • Strings
  • Input / Output
  • Files & Folders
  • Errors
  • Containers & Sort
  • Hashes & Cryptography
  • Servers
  • Parsing Command Line Arguments
  • Synchronization Primitives
 12. Bước tiếp theo
  • Study the Masters
  • Làm gì đó đi
  • Lập nhóm

Lời người dịch

Mình sẽ để đa số các từ ngữ chuyên ngành là tiếng Anh mà không dịch ra tiếng Việt để mọi người có thể nhớ được keyword cần thiết. Ví dụ như: File, Folder, Server, Client, Team, Input/Output,…

Nếu bạn có thể đọc tiếng Anh thì bạn có thể đọc trực tiếp sách của tác giả: http://www.golang-book.com/books/intro

Bài dịch cá nhân chỉ để lấy làm động lực để đọc hết quyển sách và tăng kĩ năng dịch thuật. Chưa có hỏi qua ý kiến tác giả.

Người dịch
Trần Hoàng Phúc


Source: http://www.golang-book.com/books/intro

Bình luận