Học Bash · 13/07/2021 0

Các lệnh cơ bản trên terminal

Các hệ thống *nix phổ biến hiện thường hay sử dụng bash shell (hoặc sh, zsh,.. ) là shell mặc định của hệ thống.

Khi mở 1 terminal ra, bạn có thể tự do thoải mái gõ các lệnh tại đây.

phucth@PCNAME:/home/phucth $

Khi mở terminal bạn thường sẽ thấy màn hình như trên, có thể khác đôi chút, nhưng thường là vậy.

Bạn có thể bắt đầu gõ: tên chương trình hoặc lệnh, theo sau là các tham số.
Ví dụ như:

$ program -t 1 -p 2 -a 3

pwd

Để biết bạn đang đứng ở đâu.

$ pwd 
/home/phucth

cd

Di chuyển vào một thư mục này, hay thư mục khác.

Ví dụ ta đang ở /home/phucth, và muốn đi vào thư mục tên test, thì ta sẽ gõ như sau:

$ pwd 
/home/phucth
$ cd test
$ pwd 
/home/phucth/test

Ở lệnh pwd thứ 2, bạn đã thấy ta đang ở 1 thư mục khác.

ls

Xem các tập tin/thư mục hiện trong thư mục hiện tại

$ ls
baby.jpg  call.mp4  hi.sh  mini.iso  www