Các định dạng file ebook mà máy đọc sách kindle hỗ trợ

Một số định dạng file mà máy đọc sách kindle hỗ trợ như:

 • Microsoft Word (.doc, .docx)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • HTML (.htm, .html)
 • TXT file (.txt)
 • Mobi ebook file (.mobi, .prc)
 • Hình ảnh JPEG (.jpg), GIF (.gif), Bitmap (.bmp)  PNG image (.png).
 • Adobe PDF (.pdf)
 • AZW1, AZW2, AZW3

Trong các định dạng trên thì chỉ có các định dạng sau hỗ trợ trên ứng dụng Send to kindle, hoặc gửi qua email:

 • Kindle Format (.MOBI, .AZW) (không hỗ trợ AZW2 và AZW3)
 • Microsoft Word (.DOC, .DOCX)
 • HTML (.HTML, .HTM)
 • RTF (.RTF)
 • Text (.TXT)
 • JPEG (.JPEG, .JPG), GIF (.GIF), PNG (.PNG), BMP (.BMP)
 • PDF (.PDF)

 

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published.