Học Go · 05/02/2021 1

Go cấu trúc điều khiển if/else

Cấu trúc điều khiển if/else của go rất đơn giản.

Cấu trúc cơ bản

a := 1
if a == 1 {
    fmt.Println("a == 1")
} else {
    fmt.Println("a != 1")
}
a == 1

Từ cấu trúc trên, chúng ta có thể lồng ghép tuỳ ý.

a := 3

if a == 1 {
    fmt.Println("a == 1")
} else if a == 2 {
    fmt.Println("a == 2")
} else {
    fmt.Println("a != 1 and a != 2")
}
a != 1 and a != 2