Học Go · 29/01/2021 1

Go hello world

Đây là một chương trình hello world của go, và cách chạy một file go.

File: hello.go

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("hello world")
}

package khai báo tên của package. Các chương trình thực thi sẽ có tên package là main. Nếu là một package thư viện, thì đây là tên của thư viện.
import để import một package khác vào chương trình của ta. Ở đây đang import thư viện chuẩn là fmt viết tắt của format.

Cách chạy một chương tình go.

Có 2 cách:

  • Run luôn file .go bằng lệnh run. Go sẽ build ra 1 file tạm, và thực thi nó.
  • Build ra file thực thi và chạy file thực thi đó.
$ go run hello.go

$ go build hello.ho
$ go chmod +x hello
$ ./hello

Xem bài tiếp theo: Go vòng lặp for