Học Go · 05/02/2021 1

Go vòng lặp for

Nếu chưa biết cách một chương trình go chạy như thế nào bạn xem thêm tại bài Go hello world.

Không như các ngôn ngữ khác, Go chỉ có cấu trúc lặp for.

Cấu trúc cơ bản.

Cấu trúc này là cơ bản của vòng lặp for mà ta có thể gặp ở các ngôn ngữ c-like.

for i := 0; i <= 10; i++ {
    fmt.Println(i)
}

Ta cũng có thể viết như sau:

i := 0
for i <= 5 {
    fmt.Println(i)
    i = i+ 1
}
0
1
2
3
4
5

Lặp vô hạn

Ở các ngôn ngữ khác thì nó là while(true);. Nếu không được break, lệnh for này sẽ chạy mãi. Đến khi chương trình kết thúc.

for {
  fmt.Println("Run forever... Ctrl+C to exit.")
}
Run forever... Ctrl+C to exit.
Run forever... Ctrl+C to exit.
Run forever... Ctrl+C to exit.
Run forever... Ctrl+C to exit.
...

Điều kiển lặp.

Ta cũng có các chỉ thị điều kiển khác như break, continue;

for i := 0; i <= 10; i++ {
  if i > 5 {
    break
  }
  if i%2 == 0 {
    continue
  }
  fmt.Println(i)
}
1
3
5