Học PHP · 13/07/2021 0

Giới thiệu PHP

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình scripting (kịch bản). Có mục đích chung phổ biến, đặc biệt phù hợp để phát triển web. Nhanh chóng, linh hoạt và thực dụng, PHP cung cấp sức mạnh cho mọi thứ từ blog của bạn đến các trang web phổ biến nhất trên thế giới.

PHP được sử dụng là một ngôn ngữ lập trình web server-side rendering (trả html ra từ server).
Hoặc script thực thi trên cli, để tự động hóa các việc.

Để viết được website ở server, các lập trình viên thường kết hợp với html, css, js để tạo ra một trang web hoàn chỉnh có thể tương tác.
Một trang web đơn giản như sau (bạn cần có hiểu biết sơ về html):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "My first PHP script!";
?>
</body>
</html>

Kết quả trả về mã html như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

My first PHP script!
</body>
</html>

Và kết quả nhìn từ trình duyệt như sau:

My first PHP script!

Để lập trình được php bạn cần một web server cài đặt trên máy tính của bạn. Đối với windows thì thường sử dụng xampp, wamp,... Đối với linux bạn cài đặt bộ các ứng dụng apache2 hoặc nginx, php.
PHP thường sử dụng kết hợp với cơ sở liệu mysql, thì bạn cần cài thêm gói mysql-server.