Học PHP · 13/07/2021 0

PHP comments

Đây là một số dạng comment (ghi chú) của PHP, nội dung trong comment sẽ được trình thông dịch bỏ qua, dù ta ghi gì trong đó.
Mục đích là để cho người đọc sau, hoặc có thể là chính chúng ta sẽ đọc được nội dung ghi chú này mà nhớ lại những điều cần nhớ.
Nếu không ta rất có thể sẽ không biết đoạn code này do ai viết (dù là của chính mình viết), và mục đích của nó là gì.

<?php 

echo 'hi';

// Đây là comment trên 1 dòng
# Đây cũng là comment trên 1 dòng, nhưng ít phổ biến vì theo lối cũ

/* Comment trên 
nhiều dòng
cũng được luôn*/

echo 'code tiếp tục được ghi ở đây';
?>
  • Các dạng
    1. Mở đầu comment là 2 dấu // đến cuối dòng.
    2. Mở đầu comment là dấu # đến cuối dòng, (nên xài cách 1 hơn)
    3. Mở comment bằng 2 kí tự /*, kết thúc comment bằng 2 kí tự */.