Học PHP · 05/02/2021 0

Xem php info

Thông qua CLI

Để xem đường dẫn đã load file php.ini gõ:

$ php --ini
Configuration File (php.ini) Path: /etc/php/7.3/cli
Loaded Configuration File:         /etc/php/7.3/cli/php.ini
Scan for additional .ini files in: /etc/php/7.3/cli/conf.d
Additional .ini files parsed:      /etc/php/7.3/cli/conf.d/10-mysqlnd.ini,
/etc/php/7.3/cli/conf.d/10-opcache.ini,
/etc/php/7.3/cli/conf.d/10-pdo.ini,
...

Để xem php_info gõ

$ php -i

Để xem các module đã load gõ:

$ php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
...
zlib

[Zend Modules]

Thông qua Fast-CGI

Tạo file ví dụ info.php

<?php phpinfo();

Vào đường dẫn chưa file info.php
http://localhost/info.php