1. Bắt đầu

Lập trình máy tính là một nghệ thuật, thủ công và khoa học của việc viết chương trình xác định cách máy tính hoạt động. Quyển sách này hướng dẫn bạn cách viết chương trình sử dụng một ngôn ngữ lập trình được thiết kế bởi Google tên là Go.

Continue reading “1. Bắt đầu”

2. Chương trình đầu tiên của bạn

Theo truyền thống chương trình đầu tiên của bạn viết ở bất cứ ngôn ngữ nào được gọi là chương trình “Hello World” – Một chương trình chỉ đơn giản là xuất ra dòng chữ Hello World ra terminal. Hãy bắt đầu viết chương trình này bằng Go.

Continue reading “2. Chương trình đầu tiên của bạn”