Uncategorized · 08/06/2021 0

Sử dụng lệnh locate trên macos

Trên hệ thống Linux, lệnh locate giúp chúng ta tìm filem
một cách nhanh chóng. Trên MacOS cũng có lệnh này, nhưng mặc định chưa được bật. Chúng ta bật lên bằng lệnh sau:

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.locate.plist

Nhập mật khẩu khi được yêu cầu.

Sau đó, chờ một chút cho hệ thống cập nhật.

locate hosts

Kết quả có thể xuất hiện như sau, hoặc tùy vào máy tính của bạn có kết quả tìm như thế nào.

/private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf
/private/etc/apache2/original/extra/httpd-vhosts.conf
/private/etc/hosts
/private/etc/hosts.equiv
/usr/share/man/man5/.rhosts.5
/usr/share/man/man5/hosts.5
/usr/share/man/man5/hosts.equiv.5
/usr/share/zsh/5.2/functions/_hosts